Στόχος προγράμματος:
Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Θεματικές ενότητες

Ενότητα 1
Το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουνίου

 • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Εκπαιδευτικό σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & απασχόληση και αγορά εργασίας.
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-Επαγγελματικά περιγράμματα - Επαγγελματικά Προσόντα.
 • Επικαιροποίηση Γνώσεων και Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκπαιδευτική Νομοθεσία
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενότητα 2
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Τεχνικές και Δυναμική Ομάδας 
Σαββατοκύριακο 2-3 Ιουλίου

 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές Αρχές διδασκαλίας
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και Διδακτικές Προσεγγίσεις Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Σχεδία Μαθημάτων & Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση
 • Δυναμική Ομάδας, Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενότητα 3
Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουλίου

 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά μοντέλα
 • Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • E-learning -Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες.
 • Διδακτικά σενάρια
 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων με την χρήση Web 2.0 εφαρμογών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση